Economic Analysis, International

διαΝΕΟσις : “Η Επανεκκίνηση του Χρηματοπιστωτικού Τομέα της Ελληνικής Οικονομίας”

διαΝΕΟσις : “Η Επανεκκίνηση του Χρηματοπιστωτικού Τομέα της Ελληνικής Οικονομίας”

Συγγραφείς:
Γκίκας Α. Χαρδούβελης
Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πρόεδρος του Δ.Σ., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Νίκος Σ. Μαγγίνας, PhD
Επικεφαλής Οικονομολόγος, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Μάϊος 2022

 

Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη προτείνονται μέτρα για την αναβάθμιση και ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος με στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας απόκτησης εξωτερικής χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα. Οι προτάσεις έχουν βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα εφαρμογής και ομαδοποιούνται σε τρεις ενότητες, με την πρώτη να αναφέρεται στον ιδιωτικό τραπεζικό τομέα, τη δεύτερη στο χρηματιστήριο, και την τρίτη στην εποπτεία της αγοράς καθώς και σε ένα κατάλληλα στοχευμένο ρόλο του Δημοσίου.

Στην ενότητα ενίσχυσης του τραπεζικού δανεισμού και της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας, προτεραιότητα δίδεται σε παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν τη μετάδοση ορθής και πλήρους πληροφόρησης εκ μέρους των δανειζόμενων, επιτρέποντας την ακριβή και κατάλληλα σταθμισμένη αποτύπωση και τιμολόγηση του πιστωτικού κινδύνου εκ μέρους των τραπεζών. Προτείνονται, μεταξύ άλλων, η επίσπευση της δημιουργίας Ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης με ευρεία κάλυψη του επιχειρηματικού τομέα, η λειτουργία ενός ψηφιακού μητρώου ακινήτων, η ενίσχυση της πληρότητας και της ποιότητας της δημοσιευόμενης λογιστικής πληροφόρησης για ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων (ειδικά μικρομεσαίων), η χρήση εξωτερικών ελεγκτών και σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις, η αποτελεσματική εφαρμογή της πτωχευτικής διαδικασίας, η άμεση δημιουργία επιτροπής διευκόλυνσης δυνητικών επενδυτών για αξιοποίηση και μόχλευση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), η υποστήριξη του συστήματος δικαιοσύνης ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται πιο άμεσα και αποτελεσματικά στα αυξανόμενα και όλο και πιο σύνθετα καθήκοντά του καθώς και η απόδοση μεγαλύτερης έμφασης στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση για τους δικαστές και τον ευρύτερο πληθυσμό. Προτείνεται, επίσης, σε εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο, η έγκαιρη προετοιμασία για τη δυνατότητα μελλοντικής σύστασης εταιρείας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού, ώστε να θωρακίζει προληπτικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα από απρόβλεπτες διαταραχές που θα μπορούσαν να λάβουν συστημικές διαστάσεις.

Στην ενότητα αναβάθμισης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, τονίζεται η σημασία παρεμβάσεων για τη διαρκή βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των ελληνικών επιχειρήσεων και για την παροχή κινήτρων για μεγέθυνση και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων μέσω θεσμικών και φορολογικών μεταβολών. Προτείνονται η επέκταση της περιμέτρου των επιχειρήσεων που υποχρεώνονται να ακολουθούν κανόνες χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, η επικέντρωση στην πολιτική μεγέθυνσης των επιχειρήσεων και διευκόλυνσης των εξαγορών και συγχωνεύσεων, η διεύρυνση της αποταμιευτικής βάσης που να επενδύει συγχρόνως στην εγχώρια κεφαλαιαγορά μέσω της λειτουργίας ενός κεφαλαιοποιητικού πυλώνα στο ασφαλιστικό σύστημα, η τεχνολογική εμβάθυνση και η διεθνής διασύνδεση του ελληνικού χρηματιστηρίου, καθώς και η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του. Ενόψει της πορείας προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαιαγορών, προτείνεται επίσης η προώθηση μεταρρυθμίσεων που να διασφαλίζουν την ετοιμότητα του χρηματιστηρίου να συμμετάσχει στη μελλοντική Ένωση, αντλώντας το μέγιστο δυνατό όφελος.

Στην ενότητα της αποτελεσματικής εποπτείας και της πιο εξειδικευμένης συμμετοχής του Δημοσίου στον χρηματοοικονομικό χώρο, παρουσιάζονται επιλογές μετεξέλιξης του τρέχοντος συστήματος εποπτείας με ενίσχυση του πυλώνα που αφορά την κεφαλαιαγορά, συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας αλλά και τις διεθνείς τάσεις. Προτείνεται, επίσης, και η αξιοποίηση των συνεργιών μεταξύ της Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταμείου Ανάκαμψης.

 

Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη στο dianeosis.org ή επιλέγοντας: Download paper

 

 

Related Posts