Σχόλια στον Τύπο από τον Γκίκα Α. Χαρδούβελη

Σχόλια στο άρθρο με τίτλο “Wie Athen Leise Leidet”

April 7, 2012
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Germany)

Σχόλια στο άρθρο “Grece: la spirale infernale”

September 27, 2011
Tribune de Geneve (Switzerland)